Klachtenprocedure

Cliënten zijn niet altijd tevreden over de manier waarop de zorg verleend wordt. Zij hebben het recht hierover een klacht in te dienen. Conquerors Care  wil leren van klachten en incidenten in de zorgverlening om zo de zorg te kunnen verbeteren. Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze brengt nieuwe regels op het terrein van klachtrecht. Kern van de wet is dat klachten van cliënten van zorginstellingen zorgvuldig en bij voorkeur zo laagdrempelig en effectief mogelijk worden afgewikkeld. Deze regeling voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Conquerors Care hoopt dat deze regeling, wanneer dat nodig blijkt, een verbetering zal zijn in de begeleiding aan haar cliënten.

 Indiening klacht

  1. Een cliënt heeft het recht om over de wijze waarop de zorgaanbieder zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen, een klacht in te dienen bij de zorgaanbieder.
  2. Het recht tot indiening van een klacht komt ook toe aan:
  • de wettelijk vertegenwoordiger van cliënt;
  • de nabestaande van cliënt;
  • de gemachtigde van cliënt;
  • een ex-cliënt.
  1. Een klacht kan mondeling en/of schriftelijk worden ingediend. Indien een klacht mondeling wordt ingediend, wordt deze zoveel mogelijk informeel 3 afgedaan. Lukt dit niet, dan wordt de klacht (eventueel met ondersteuning van de klachtenfunctionaris) op schrift gesteld en ter behandeling aan de klachtenfunctionaris voorgelegd. Op dat moment vangt de termijn om de klacht af te doen aan.
  2. De schriftelijke klacht kan per mail worden ingediend via erisietsmisgegaan.nl /of per post aan de Klachtenfunctionaris:

Erisietsmisgegaan.nl
Postbus 3045
3760 DA, Soest